اعضای هیئت مدیره و همکاران انجمن


معاون امور علمی پژوهشی
مدرس عالی انجمن


معاون امور اجرایی و روابط عمومی
کارشناس تهیه مواد آزمایشگاهی

کمیته ترجمه انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژیدارای ۵سال سابقه ترجمه متون تخصصی دارای مهارت ترجمه و تایپ فوری


دارای ۵ سال سابقه ترجمه متون تخصصی دارای مهارت ترجمه و تایپ فوری


دارای ۵ سال سابقه ترجمه متون تخصصی دارای مهارت ترجمه و تایپ فوری

نام شما


دارای ? سال سابقه ترجمه متون تخصصی دارای مهارت ترجمه و تایپ فوری