مهندس آرمین باغبان

مهندس آرمین باغبان (نایب رییس، مدیر امور مالی و مشاور فروش)

–   کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – طراحی جامدات

–   ارتباط: 09394345268