مهندس بهاره اعتمادی فر

مهندس بهاره اعتمادی فر
– کارشناس ارشد مهندسی مواد- گرایش شناسایی و انتخاب
– دارای سه سال سابقه ترجمه متون تخصصی رشته مهندسی مواد