مهندس ایمان معتمدی

مهندس ایمان معتمدی (معاون امور علمی پژوهشی)

–   کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – گرایش ساخت و تولید