مهندس ایمان معتمدی

مهندس ایمان معتمدی (معاون امور علمی پژوهشی)

– کارشناسی مهندسی مکانیک – گرایش ساخت و تولید
– کارشناس ارشد مهندسی متالورژی – گرایش جوش