مواد مهندسی    Engineering materials

مقدمه

مواد نام عام و وسیعی است که به هر چه از اتم ها یا مولکول ها تشکیل می شود، اطلاق می گردد و در این بیان موجودات جاندار و بی جان، گاز، مایع یا جامد، زیستی و غیر زیستی را در بر می گیرد که در مهندسی مواد فقط بخش کوچکی از آنها استفاده می شود.

مواد چه هستند، چگونه هستند، چه خواهند شد و با آن چه می توان کرد؟

از ابتدای حیات بشر تاکنون، مواد در کنار انرژی به طور پیوسته جهت بهبود سطح زندگی انسان ها مورد استفاده قرار گرفته است. با نگاهی به اطرافمان انواع مواد را می توان مشاهده نمود. منظور از مواد در اینجا مواد مهندسی است. یعنی موادی که در عمل و در کاربردهای حرفه ای مهندسان مو